HomeArtikel 194Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 633.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

g[T.··-·-­-- ­·~· -·- ·~ - · «« -­ ·· ·»···~~ ­ --~­­~­­­ ­- · ­~ .. N ­~.­,_,_,...­­·` ..­. W-...,` `.........¢»..`«.`....,,`_,... `,.,_`,___ VW _,,____­___5_T____________`___,__j_ __q_____
l
36 I
alomme in dit Gemeenebest, opgedragen aan Personen,
onder den naam van Schoolopzieners, welke (waar zulks l
_ vereischt wordt) dit opzigt oefenen onder medewerking van I
of gecombineerd met andere Personen en Oommissieën of
Collegieën, naar den aard der Scholen". I
Deze commissiën, uit ’s lands kas betaald 1, oefenden _ I
" het toezicht op de lagere scholen uit, onverschillig of dit I .
` al dan niet openbare scholen waren. Artikel 2 van het
reeds vermelde Reglement zeide: » De Lagere Scholen worden I
onderscheiden in dezulke, die uit eenige publieke, het zij !_
Lands, Departementale, Plaatsel§ke, Geestelüke, Kerkel§ke I
of eenige andere openbare kas hoegenaamd, geheel of ge-
deeltelük regtstreeks onderhouden of ondersteund worden, J
of behooren tot een Gesticht, hetwelk op eenigerhande
wijze uit eene publieke kas onderhoud of vasten onder-
stand erlangt, - en in dezulke, wier onderhoud, buiten '
bijdrage of toelage uit eenige publieke kas, gevonden wordt
uit bijzondere Kassen, Fondsen, Toelagen of Penningen.
De eersten heeten Openbare en de laatsten Büzondere I
Scholen; ook worden derzelver Onderwnzers onderscheiden
in Openbare en Bijzondere". Artikel 3 van het I
Reglement splitste -- als we zagen - de bijzondere scholen
verder in twee klassen. Doch al die scholen stonden door
middel der schoolopzieners onder staatstoezicht.
Artikel 13 der wet van 1806 luidde:
>>Niemand zal binnen de Bataafsche Republiek eenig
1 Artikel 6, I