HomeArtikel 194Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 612.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

li
· «
34 ‘
en Scholen gemaakt werd, maar alle, welke ook,
begrepen en omvat waren onder de algemeene be- i
A naming van Openbare Lagere Scholen;
2. dat, ten gevolge daarvan, de bepalingen omtrent d
het afleggen van examen dezelfde waren voor de I
onderwüzers van welke scholen ook; en I
3. dat deze Wetgeving uitging deels van het Algemeene I
Lands­Bestuur, deels van dat in de Departementen" 1. E
De departementale besturen van Brabant, Friesland,
Overijssel en Zeeland deden hun plicht ten volle; dat van . I
Groningen vervulde hem tot zekere hoogte; die van Utrecht,
Holland en Gelderland lieten alles bü het oude. »In deze I
drie Departementen was, van de zijde der Besturen, tot I
het in werking brengen der Sehoolwet van Julä 1803
niets gedaan vóór het tot stand komen der alweder nieuwe ’ ,
Staatsregeling des Bataafschen Volks, door hetzelve op
H 9 April 1805 en volgende dagen goedgekeurd en bekrachtigd, I
en als zoodanig op den 26St<=¤ dier maand door het Staats-
Bewind der Bataafsche Republiek geproclameerd" 2. _
missive van 16 October 1805 gaf de Secretaris van
Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Repu- I
bliek den Raadpensionaris in overweging, aan Hun Hoog-
mogenden voorstellen te doen ter herziening der scl1ool­ I
wetgeving 3. j
l Bladzij 21-22. . r
2 Bladzij 22. _ l
3 Meylink, bladzij 2 vgg:. I
I
· (
l