HomeArtikel 194Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 646.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

.»a.....i.......~...........n................._« mw r"·.<·" J i ‘ * _ ii. t‘1"i r
‘ 1
. 33 J
steeds ongemoeid. Dit vind ik in strijd met de logica. Het t
gebrekkigst onderwijs is, dunkt mü , altäd beter dan geen if
G! onderwüs hoegenaamd. 'Waarom van twee kwaden slechts jr
j het kleinste bekampt? 1 ë
De wet van 1801 werd niet veel ouder dan twee jaren,
en reeds den 295%*1 Juli 1803 door eene nieuwe vervangen.
, >>De spoedige opvolging der eerste Schoolwetgeving van
l 15 Junij 1801 door eene andere werd noodzakelijk wegens
. v de Staatsomwenteling, die kort na de Besluiten en Publi­ 1
_ eatie van 22 Augustus 1801 inviel. De nu machtiger t
1 geworden foederalistische geest vorderde en drong tot ver- i
* andering ook dier Wet". A
Volgens de nieuwe Staatsregeling, in het einde van p
1801 ingevoerd, werd het Uitvoerend Bewind door een
, Staats­Bewind, het Vertegenwoordigend Ligchaam door een .
`; Wetgevend, en beide, in velerlei opzigten, door Departe- {
mentale Besturen, onder de oude gewestelüke namen en
I grenzen, vervangen. Echter had, volgens artikel 45 dier _
Staatsregeling, het Staatsbewind te zorgen ook voor de il
bevordering der opvoeding door eene daartoe geschikte
inrigting" 2.
>>Het voornaam karakter der tweede Schoolwetgeving"
· 1 - schrijft Van den Ende ­ >>was,_
. ­ 1. dat er geen onderscheid hoegenaamd tusschen Scholen
· 1Van den Ende deed een vergeefsche poging om leerplicht in te voeren. ·
, Zie de concept­wet bij Meylink, Officiele geschiedenis der wet
van 1806. ’s­Gravenhage, 1857. Bladzij 315 vgg.
1 2 Van den Ende, bladzij 13. F
y 2 f
{

rl
·-:,,.,_,__, ­`;:.,l,,.,__,,,..f_,_,__”_ _3__fW________________d _______A_ f 4 W W: · 4 ’ [V