HomeArtikel 194Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 627.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

l
32 ·
wel gheoeffent, gebruyckt worden, ende die met onder-
teyekeninge zäner haut de Confessie en den Nederlantschen
Catechismum toestaet, en heyliehlück belooft, dat hä na °’
dese wüse van Catechiseren de joncheyt hem toe betrout, .
in de fondamenten der Ghristelijcke Religie neersteläck
sal onderw§sen" 1. .
- Op de lagere school derhalve niet slechts godsdienstig
onderwns, maar zeer beslist godsdienstonderwäs; de school- ,
E onderwüzer tevens catechiseermeester - en waarlijk niet i
p voor de leus. »Deser Sohoo1­meesteren ampt sal wesen, i
alle hare discipulen, naer ghelegentheyt van hare jaren _
ende begrijp, twee dagen ten minsten in de weke, niet
alleenläok in ’t van buyten leeren, maar oock in ’t ver- ’
stand der beginselen des Catecliismi te oeffenen"’.
Verzet tegen dien stand van zaken werd ­­ we hoorden
het van Van der Palm - als heiligschennis uitgekreten. ­ ,
Ik laat onbeslist of tegenwoordig iemand hem terugwenscht, "
al geloof ik voor mü, dat. zelfs de christelülvhistorischen
het niet doen. »Christel§k" onderwijs begeeren ze nog I
steeds, maar >>l1istorisch" geenszins; ook voor Christenen
staat de geschiedenis niet stil. Vreemd is het intusschen, p
dat men ten onzent het onderwüs van den beginne is 4
gaan verbeteren zonder op leerplicht aan te dringen. Tegen
onvoldoend onderwijs zijn maatregelen genomen; dochwie ‘ 1
_ zijn kinderen van onderwüs geheel verstoken liet, bleef r ‘
1 De seven­tiende Sessie. Zie: Acta ofte Hanclelinghen des
Nationalen Synodi, enz. Dordrecht, 1621. Bladzij 55. S
2 T. 2. p. '
{

'i