HomeArtikel 194Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 666.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

Y j »·­­­­­­­­­­­­·­­-­­. _ V Y · ‘ _ ‘ p ` 5" ,.,,, ,, , , ,, ·· -
l` v
lv ST · _ ‘
i
geringsposten en hooge ambtsbedieningen " enz. 2. Maar
in plaats van hare macht te gebruiken ter invoering van i
_ een onderwijs, ’t welk aan de behoeften der maatschappij j i
lj voldeed, richtte zij het in >>voor haar en voor de opleiding
harer lidmaten in de eerste plaats -­ niet voor de behoeften
· der burgermaatschappij. Het leeren van den Heidelberg-
sehen Cateehismus was de spil, waarom het lager onder-
wijs zich moest bewegen" 2.
Trouwens, dit was op haar standpunt geheel in den j
haak. De Synode van Dordrecht had bepaald: >>Scholen,
_ in dewelcke de jonge jeucht in de Godsaligheyt ende fon-
damenten der Ghristelücke leere behoorlijcken onderwesen H
j worden, salmen niet alleenlück in de steden, maer oock q
j in alle dorpen oprechten, soo erghens voor desen geene r
ä en zijn opgerecht gheweest: ende sullen de Christelüoke 2 l
' Magistraten versocht worden, dat sij de School­meesters ‘
met eerlücke gagien overal voorsien, opdat mannen tot i
E dese bedieninghen bequaem mogen gebruyckt worden,
ä ende sij des te vlytiger zijn in hare bedieninge. Maar
insonderheyt dat de kinderen der armen om niet mogen
onderwesen, ende van de vveldaet der schole niet uyt­
j gesloten en worden. Tot deze bedieninghen der scholen ‘ A
zal niemant dan die een litrnaet is der Gereformeerde
Kercke, ende verciert met getuygenisse van een oprecht
geloove ende vroom leven, ende in de Catechetische leere i l
Qi IMr. H. J. Smidt. Scheiding van Staat en Kerk. Assen, 1872. j
Bladzij 4. l
2 Alclzmr in de tweede aauteekening.
3 .


lg / /¤