HomeArtikel 194Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 709.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

29 ï
werp_ moeten uitmaken der zorge van het Hoog Bestuur è
des Lands". Want >>waaraan is voor een aanmerkelyk ge- i
` deelte het diep verval der Scholen toe te schryven? Is het
niet aan het volslagen gebrek van een hoogst­noodzakelyk
toevoorzicht? Aanschouwt de mannen, die zich gedurende l
een gansch __leven, onder een aantal kwalyk opgevoede
kinderen, moeten afsloven, terwyl bykans niemand zich l
om hun lot, of om de vruchten van hunnen zuren arbeid
bekommert; nemen zy hun pligt waar met yver en met
verstand, _ het ontbreekt hun aan alle aanmoediging of ‘
_ voldoening; volgen zy in het onderwys verkeerde grond-
regelen, niemand heeft lust om hen te onderrichten, en W
die daartoe den lust mogt hebben, dien ontbreekt het aan
de noodige kunde; hunne Scholen worden niet bezocht,
j op de vorderingen hunner leerlingen geen acht geslagen;
de bewustheid, dat zy onder geenerlei wezenlyk opzicht {
_ staan, doet hen, in het gemak van den ouden slenter, X
eenige verligting zoeken voor de verdrietelykheden van l
hunnen post; onbekend met geschriften, die hen, zoo
lang zy nog in hunne jeugdige jaren zyn, zouden kunnen
vormen en opleiden, hebben zy geen toegang tot per- 1
4 sonen, by wie zy eenige inlichting kunnen verkrygen:
dus overgelaten aan zich zelf, genoodzaakt om zich naar
alle de luimen en grilligheden der Ouderen te schikken,
ten einde niet beroofd te worden van dat gedeelte van
hun sober bestaan, ’t welk uit de Schoolgelden voort-
vloeit, kwynen zy, zonder eenigen prikkel of weetgie­
righeid te kennen, in onkunde en vergetelheid weg,
en laten niet zelden geene andere sporen van hun bestaan
I" v, i f Vl;L