HomeArtikel 194Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 646.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

1 ¥ *1
T _ 27 f
E der nu tweede klasse bepaalde artikel 18 het volgende: J
i »>>Ieder Burger zal een Büzonder School kunnen oprigten, j
l om in hetzelve onderwäs te geven, even r
i alsin de Openbare Scholen geschiedt, doch
` l daartoe alvorens admissie van het Gemeentebestuur moeten
verkrügen en even als de Openbare Onderwüzers worden
geëxamineerd." " Bij de twee volgende artikelen, 19 en 20,
werd de benoeming van een Plaatselhk Sehoolbestuur over
deze Bgzondere Scholen verordend en deszelfs werkzaam- il
L heden en pligten voorgeschreven" 1.
Hoe treurig de toestand was, blijkt uit de aanspraak, 1
i door Van der Palm den 16dBH Juli 1801 ter opening der p
l büeenkomst van schoolopzieners gehouden 2. >>Iu het onder- 3
I wys der Scholen zelve is niet maar hier en daar iets te l
regt te brengen, maar alles, het een melaatscher dan het ,
(`«_ andere, te herstellen en te herscheppen. De Onderwijzers M
' ii`: der jeugd, door het gemis van eenigerhande aanmoediging, i
door het uitblusschen van allen nayver, door gebrek aan
E `noodige opleiding, en nog meer dan dit alles, door kom-
mer en `behoefte in een staat van diepe vernedering ge- i ‘
zonken, hebben geen denkbeeld van den aart en het ge-
wigt hunner bestemming, en beschouwen den man, die i
hen tot de hoogte derzelve wil opvoeren, als een hatelyken ­
1 nieuwigheids­be_jager, die hen aan `zyne grillen wil opoffe-
‘ ren en van het overschot der rust hunnes afgesloofden
1 Bladzij 9.
2 Bijlage II.
^
l »
i 1 ` i