HomeArtikel 194Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 641.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

l , . ` I I »»­,«¢’¤T’?•·­- ­·<
26 j _
• . , , I
scholen gebruikt te worden, in t algemeen tot beschaving
van het verstand, aanprüzing van goede zeden, opwekking
van vaderlandsliefde, en voortplanting van republikeinsehe Y
deugden 1. j
Voor dit agentschap werd, ter vervanging van 'I‘l1. Van l j
1 Kooten, tot andere werkzaamheden geroepen, in April
1799 Prof. J. H. Van der Palm benoemd. Den 9d¤¤ Juni
1800 diende hij een breede memorie aangaande de toe-
komstige inrichting en noodzakeläke verbetering van het
` schoolwezen in, naar aanleiding van welke den 15d¤¤ Juni _
1801 de eerste schoolwet verscheen. ¤
>>Deze wet" - zegt Van den Ende - »betrof voor-
namelijk de Openbare of Gemeentelnke, ook eenigermate
de Bijzondere Scholen, namelijk die der nu ïtweede klasse. j
De bestaande afzonderlijke Scholen voor kinderen van be- I
. deelden uit armenkassen waren in deze Wet niet betrok- j
` ken: art. 1, 30 en 31. Omtrent de Bijzondere Scholen `·_
§ --;- e
1 1 Zie artikel 4, en 5 der I nstructie. (Bijlage I van de Schets.)
2 Volgens artikel 3van het Reglement voor het Lager School-
wezen en Onderwijs binnen de Bataafsehe Republiek.
,,De B ij z o n d e r e S c h ole n , in het vorig Art. vermeld, zijn van j
tweederlei Klasse. i j
10 De zoodanige, die - of bij uitsluiting behooren, het zij tot eenige 7
. Diaconie of eenig Godshuis, van welke Gezindte ook, het zij tot de Maat-
V schappij: Tot N u t van ’t A lg e m e e n , het zij ook tot eenig ander,
l geheel op zich zelve staande, Gesticht, ­- of ten eenemale kernen ten E
i koste en laste van een of meerdere bijzondere personen, die zich tot der· j
zelver oprigting en geregeld en toereikend onderhoud verbonden of onder-
1 ling vereenigd hebben.
t V 20 De zoodanige, die, zonder eenigerhande vasten onderstand of bezoldiging,
V haar onderhoud geheel en al vinden uit het provenu van de Schoolgelden
it en Kostpenningen der af- en aankomende leerlingen/’
t
r .
.1