HomeArtikel 194Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 683.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

_ ____________________,__;,,,_____4_______. _____w____ n_,__W___
*‘ T _
25 i
nale Vergadering op 1 Maart 1796 geopend, of er werden f
haar door verscheidene personen wetsontwerpen ter regeling ll
, van het . onderwäs aangeboden. Met het onderzoek dezer P
j stukken belastte zij een commissie uit haar midden, die den .
’lOd<>¤ Juni van hetzelfde jaar een verslag uitbracht, ’t welk ïi
aldus aanhief: »Dat ware volksverlichting de rijke bron is
van de weldadigste uitvloeiselen voor eene maatschappij van T i
zedelijke wezens, de moeder van vrijheid en onafhankelijk- Q ’
heid, is eene waarheid, die voor ulieder geoefend oordeel
geen betoog behoeft. Dwingelanden gevoelden dezelve en
doofden de fakkel uit; menschenvrienden ontstaken dezelve § l
`I en deden alom volksgeluk bloeijen; de schranderste wet-
gevers, van dit punt niet beginnende, zagen hunne wel- i
doordachte ontwerpen mislukken, daar zij de domme dweep·­ L
‘ zucht de wapenen hadden in handen gelaten om ze te be- i j
H str§den en te ver§delen" 1. U
, De bemoeiingen der Nationale Vergadering bleven echter t
(K" zonder gevolg, want reeds in Augustus 1797 werd dit a (
lichaam ontbonden. De Staatsregeling van *1798 schreef in
artikel 92 voor, dat het Uitvoerend Bewind zich, ter vol- ,
brenging züner verschillende werkzaamheden, van acht
agenten bedienen zou, »Eén van Nationaale opvoeding, ' I
waaronder begrepen is de Geneeskundige Staatsregeling, {
de vorming der Nationaale Zeden, en de bevordering
van het openbaar Onderwns, en van Konsten en Weten-
schappen". Tot zän taak behoorde o. a. het inleveren eener
opklimmende läst van geschikte leerboeken, om in de
1 Bludzij 3. E
tg ‘
l JX . ' ‘ _ J;