HomeArtikel 194Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 595.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

. ’ ·;
24
. II. · _ ‘ ¤ .
. . ; = S
>>Vóór de omwenteling van 1795 bestonden in .ons· Ge?
j meenebest der Vereenigde Nederlanden geenerhande alge-
meene verordeningen ten aanzien van de Scholen, hooge
noch lage. Ook konden er zoodanigen niet zün, daar dit
belang aan de gewestelijke voorziening en regeling was ver-.
bleven. Diensvolgens werd , in de tweede helft der zeventiende
eeuw, in de verschillende Provinciën een Schoolreglement
of Schoolorde gearresteerd, naderhand ook gerenoveerd en "
geämpliëerd. Zij bevatteden goede, heilzame, zelfs nog
navolgenswaardige bepalingen en voorschriften. Door ver-
oudering echter en het gebrekkig, of liever, allengskens; ‘
N schier geheel weggevallen, toezigt, onder welk de Lage nl
j Scholen, vooral die buiten de steden, oorspronkelijk ston­ j
, den, waren dezen, over het geheel genomen, in menigerlei (K"
. opzigt büna tot niet geworden, of hadden een even
N somber als onaanzienlijk voorkomen gekregen. Scholen,
die zich door de eigene oefening, kunde en beschaving
harer onderwijzers onderscheidden, waren uitzonderingen" 1.
. Eerst in de tweede helft der achttiende eeuw >>kwam het
. belang der opvoeding en onderwüzing van de jeugd, en,
in verband daarmede, eene verbetering -der scholen meer
L en meer ter spraak" 2. Nauwelijks was dan ook de Natio-
, IA. Van den Ende. Geschiedkundige schets van Ncêr­
lands schoolwetgeving. Deventer, 1846, Bladzij 1-2.
T 2 Bludzij 2.
iaäï
l Ik ·