HomeArtikel 194Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 688.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

je . _ . .- ,. . . .. 4,..
<
5 ` 2,0
l Z
’t zij als vijand - erkent hare aanwezigheid in plaats van. .
i ze te negeeren. ' ~ .
g Vrijheid van onderwijs, de vrije school, is eenecht vrij- ¢
j zinnig ideaal. Wil dit nu zeggen, dat de Staat zich aan
ë het onderwijs niet mag laten gelegen liggen, en in geen
{ geval zelf zich met het geven van onderwijs belasten mag?
In 't allerminst niet. Onderwijs is noodzakelijk; en wan-
Al, neer het, als b. v. vóór 1806, door particuliere personen _
i" , of vereenigingen verwaarloosd wordt, is de Staat zeer zeker
gl geroepen om tusschen beiden te treden. Maar wil dit laatste
Qj zeggen, dat in het begrip van den hedendaagschen Staat
q wering of belemmering van het bijzonder `onderwäs opge?
jl sloten ligt? Evenmin; en de grootste voorstanders van uit-
p breiding der staatsbemoeiing durven ten onzent het bijzonder
A.? onderwijs niet onmogelijk te maken. ' ‘ 1
jj Ik beweer, dat liberalen, die in staatsalmacht geen heil l
zien, blijkens de geschiedenis van artikel 194 al het moge- ig
lijke doen moesten om het bijzonder onderwijs te bevorderen.
i De neutrale openbare school is een noodzakelijk kwaad. j"
je Zij is een kwaad wegens de neutraliteit; en zij is een ,
noodzakelijk kwaad, omdat - en dus zoolang -- het bQ­ ’
l Z zonder onderwijs niet in alle behoeften voorzien kan,
terwijl openbare gezindheidsscholen de overheid weer op
’t_gebied van den godsdienst zouden brengen. De vrienden .
_ der neutrale openbare school behoeven dan ook niet te`
, duchten, dat zij met artikel l94'eensklaps verdwijnt. Zelfs
l 1nr. A. F. De Savornin Lohman erkent: >>de opheffing
der openbare school wordt slechts verlangd, voor zoo­` E
f ver de vrije school in staat is haar te ver-!
ï
i E
t jy
ë