HomeArtikel 194Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 704.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

jl
is
j 19 ? ·ï
dat het in 1848 moeilijk anders kon. Doch beweert vooral
j niet, dat het beantwoordt aan het vrijzinnig ideaal der-
E vrijheid van onderwijs. Gä wilt het handhaven uit vrees
jl voor de Kerk. Mag ik, die buiten elke kerk sta, u doen
opmerken, dat, zal er scheiding zijn tusschen Staat en K
jl Kerk, de Staat de Kerk evenmin te dwarsboomen als te
­ steunen heeft? I
E Daarenboven, welk eene zwakheid van overtuiging, den iii
· triomf des liberalismus bedreigd te achten door het onderwijs,
g; l aan kinderen gegeven! Laat het kunstmatig wekken van ‘
V A II1B€I1l1'1g€11 BEL!]. 8«I1d€I'BD. OVGI`, C11 VB1‘bl`OU.Wl3 VOO]? HW Blgöll
beginselen op den natuurlijken gang van zaken - gij
hebt waarlijk geen reden tot klagen. Begrüpt in ieder
" · geval, dat gü in den dienst uwer beginselen staat, niet i
K j uw beginselen in den uwen; zoodat het volmaakt onver-
schillig is, of gä de zegepraal uwer beginselen al dan
' niet beleeft. `
Vrijheid van onderwijs, de vrije school, is een echt vrij-
zinnig ideaal. Niet voor hen, natuurlijk, wier vr§zinnig­
heid opgaat in het tegenhouden van alles, wat antirevolu­
i ‘ tionairen en Katholieken begeeren; maar wel degelijk
4 voor hen, die vrijzinnig genoeg zän om op staatkundig
i gebied, waar godgeleerde partijen niet thuis hooren, zich
'~ S te gedragen alsof die partüen er ook niet gevonden werden. ·
Wie zijn staatkunde inricht ten nadeele der godgeleerde
partijen, doet in beginsel hetzelfde als haar aanhangers,
die hunne staatkunde aan de belangen hunner theologie
; dienstbaar maken. Geen theologie op staatkundig gebied! Wie i
1 haar op dat gebied te woord staat -­ ’t zij als vriend, ,l
j l
~
il . t
ll
il .
L j