HomeArtikel 194Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 682.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

‘ ‘ " W ‘ ‘’ e o we ‘ c A e ‘ "
{ n, j
l
. _ r 15
{ artikel en onmogelijk maken van grondwetsherziening op
1 hetzelfde neerkomen. ,4
,` Les idées marchent. Verwonderlijk is de geringe . ·
vreugd, in ’t antiliberale kamp betoond over de vele zon-
` daren, die zich bekeeren.
,) Intusschen waren de Kamers ontbonden, en nieuwe
verkiezingen uitgeschreven. Aanvankelijk eene stilte als des
l grafs. De grondwetsherziening bepaalde zich immers tot p
‘ eene formaliteit, eene verandering van artikel 198. Ja wel; V
j maar dezelfde Kamers, die hieromtrent - behoudens de i
koninklüke sanctie «- de eindbeslissing hadden uit te Y
spreken, zouden waarschijnlijk geroepen worden om ge- i
wichtiger herziening voor te bereiden. Daarop door De
Standaard --· eere, wien eere toekomt- gewezen,
ontwaakten zelfs de liberalen, en togen zg aan den arbeid.
Althans, zg geraakten in beweging - maar zonder r
j program, manifest, leus of iets, wat naar een bepaald
‘ beginsel zweemde, waarvoor zij bü deze ongewone gelegen- , I
heid dachten op te komen. Het gehaspel tusschen Kappey­ i
neanen en anti­Kappeyneanen zal een toekomstig geschied-
schrüver van den overgang der negentiende in de twintigste .
eeuw misschien onvermeld laten. Hoogstens zal hü, daar t
beiden zich de meest >>geavanceerden" noemden, eruit af-
leiden, dat in October 1884 >>geavanceerdheid" bij de ·
liberalen in Nederland als aanbeveling gold om lid te
worden der zoogenaamde volksvertegenwoordiging. Dat de
gekozenen zich werkelijk vooruitstrevend betoond hebben,
zal hg, naar ik hoop, tevens kunnen boekstaven. I
l 1
i ANNE. H M Y I LK W 4 _ . rn M Yrrr