HomeArtikel 194Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 700.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

t 1
is j
2 '
I partäen in den tegenwoordigen tijd, dat hü den raad geeft, A
te doen wat zij verlangen: artikel 194 (het bekende artikel `?
over het openbaar onderwijs) schrappen uit de Grondwet" 1. ,
Ik heb mij, hoe onaangenaam ik het ook vond, nu en
` dan genoopt gezien, met mr. Lotsy te polemiseeren. In
menig opzicht met hem overeenstemmend bejammerde ik, "·
dat een onhandig vriend de goede zaak niet zelden meer .
' benadeelde dan van een handig vijand te duchten viel.
Ten aanzien van artikel 194 der Grondwet echter stelde p j
hij - toch een warm voorstander der openbare school - j
zich op het eenige m. i. juiste standpunt. Ook volgens f
hem moeten wij het loslaten. De Amsterdammer zag
daar alweer niets in dan: doen wat de kerkelijke partijen
verlangen. Van mr. Lotsy zei De Amsterdammer wel
is waar niet, wat De Protestant onlangs kortzichtig W
genoeg omtrent mij te kennen gaf, namelijk dat ik me
aan de antirevolntionairen verkocht 2; maar schrapping
van artikel 194 was en bleef ook voor De Amster- ` L
dammer louter een toegeven aan de kerkelijke partijen. ' e
Ten minste voor De Amsterdammer van 18 April
’84. Niet ten volle een halfjaar later - 28 September
-­- lezen we in De Amsterdammer de uiterst diep- jj
zinnige stelling: >>Men behoort, wenscht men grondwets­ gt
F
mengen. Of dit geschiedt door deze of gene kerk, door rabbijnempastoors,
predikanten op eigen hand, door leeken - dat alles is mij volmaakt onver­
schillig. Mij is het om de zaak te doen; niet om gcvit over woorden. l
1 De Amsterdammer van 18 April ’84«. '
9- De Protestant van 18 October ’84. Ik zal het er maar voor houden, il
dat dagen van strijd sommige menschen te zenuwachtig maken om kalm ’
mee te strijden. j
i