HomeArtikel 194Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 648.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

4,,. . . ,`., _ .... , ._ .. -. .,,.. .. ._, ;..,ï,.-_,QQ..;; .§.Q..,,;,.._'_Qf;WQ.,;,,,r_;`;ï_i;,;;,;;;T.;,i;;;_,,` W ï
12
openbaar onderwüs uitdooven. wüden daar een derde
artikel aan".
Dit derde artikel droeg den ll<ï<=¤ April ten opschrift:
De school van prof. Spruyt, denl2d¤¤:Dc school
en prof. Spruyt.
Noch met het eene, noch met het andere deel des opstels
hebben wij hier te maken. Artikel 194 der Grondwet is
aan de orde. Behoort dat artikel eenmaal tot de geschiede- ,
nis, dan is het tijd om te gaan beraadslagen over >>de
school van prof. Spruyt" en over de school van een ander,
i de bestaande openbare niet uitgezonderd. Van de grootere
of geringere sympathie, die hij voor deze heeft, mag dan
ieder vrijelijk doen blijken. Met gelijke wapenen mogen haar
voor- en haar tegenstanders elkaar dan bestrijden, en zelfs
handhaving van den bestaanden toestand is als uitkomst niet
, ondenkbaar. Doch de Grondwet laat dan vrijheid; vrijheid
niet tot verwaarloozing van het onderwijs, maar tot ont-
ii houding der overheid overal waar bijzondere vereenigingen
of büzondere personen in de feitelijke behoeften voorzien.
Zoover had het Handelsblad het in April ’84 ge-
bracht. De Amsterdammer stond toen nog op het
rechtzinnig standpunt van >>de" liberale partü.
Sprekende over eene brochure van mr. M. L. Lotsy -
Het algemeen stemrecht, enz. - zei dat b1ad:»De
schrijver gelooft zoo weinig in de kracht der kerkelijke 1
_ 1 Eens en voor goed doe ik opmerken, dat ik voor mij de termen kerk e-
li_jk_ en clericaal evenmin verdedig als wraak. Met kerkelijken en
clericalen worden bedoeld zij, die de staatkunde met godgeleerdheid ver-