HomeArtikel 194Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 716.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

:=­w«« ..1 ‘
" I E
11 i
. » 1
alleszins juist, in de Grondwet behouden; wie het uit de E
Grondwet wil doen verdwünen, en zich daarbij beroept op ip
mr. Farncombe Sanders, die l1et later uitdrukkelijk als par- ,
` tijleus brandmerken zou 1, liet het zonderling besluit om E i:
»geen enkelen stap" te doen wüseläk varen. »Moet de j
bepaling, dat » >> van overheidswege overal openbaar onderwijs ` `
wordt gegeven" " in de Grondwet blijven staan'? Ziedaar de z
_ vraag, die wij stelden en ontkennend beantwoordden", heet
l het in het Handelsblad van ’l0 April ’84. Iets verder I
J wordt de waarheid in het licht gesteld, dat grondwetsher­ ;
ziening onvermijdelijk, doch met behoud van artikel 194 j
onmogelijk is - volmaakt hetzelfde als waar ik op wees;
kortom, het Handelsblad is van front veranderd. Wat j
nog in October ’83 aangemerkt werd als een overloopen Y E
naar den vüand en als het bederf van geheel het onderwijs, ? A,
is in April ’84 niet eens een noodzakelijk kwaad, maar
j ee11 dood onschuldige, voor de hand liggende maatregel.
K Toch acht het Handelsblad tegenover een deel der
,1 liberalen verontsohuldiging noodig. >>WQ hebben ons voor- _ j
Fi bereid op bitse opmerkingen over het opofferen van over-
j tuigingen en dergelijken. Maar wg zijn ons van betere be-
1 - ginselen bewust. Uit hetgeen we schreven blgkt, dat ons A
gevoelen op gansch andere gronden steunt. Die het daarmee
ig niet eens is, kan ze besträden, maar bezige het wapen _
der verdaclitinaking niet! Doch zelfs al mocht dit geschie- l
den, het zal ons niet weerhouden, onze meening ronduit i
tg te zeggen. Nog minder zal het onze sympathie voor het l
*1 l-- · 1
1 Het kiesregt, enz. ’s­Gravenhage, 1884. Bladzij 4,. . u l
l [
A ,,>ï>”ii