HomeArtikel 194Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 648.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

­. wh- . .. ~W...-..`... ... .. ,·., . . ...,x..s.c..‘....`;.<..«;;. ....:;;..4.;..--..«1;;.,.;,. ­c.;1;;-.;;.-....:r?;x.;:;::a,«:` 1 1 TIITTTZI
10
inziens bepalen tot het waarborgen, in den ruimsten zin,
van de twee groote beginselen, vrüheid van godsdienst en
vrüheid van onderwäs, behoudens de onmisbare waarborgen
in het belang der maatschappä de wet te stellen" 2-. `
Vrijheid van onderwüs is thans de leus van het Han-
delsblad. >>Ter voorkoming V3.11 misverstand voegen wü er
echter aanstonds bn, dat in onze overtuiging aangaande de
hoofdzaak geen verandering gekomen is. Wij zün en blij- _
1 ven warme voorstanders der openbare school. Wij gaan j
zeer stellig niet mede 1net de heeren Lohman en Van J
Y Nispen, en evenmin met den heer Spruyt. Gaarne zullen wä
nogmaals eene lans voor de neutraliteit breken, die in den
jongsten tüd weer zoo droevig miskend is. Maar wat de
Grondwet betreft, staan wü aan de znde van den heer
Farncombe Sanders. Ook wä zijn van oordeel, dat een voor-
schrift omtrent het karakter en de regeling der volksschool
; daarin niet behoort". j
Paus Paulus IV stelde in 1559 den eersten voor de ge-
heele Kerk geldenden Index librorum prohibitorum
vast, en plaatste daarop o. a. het verslag, in 1538 door hem 1
zelven - toen nog kardinaal Caraffa - omtrent in te voe-
ren hervormingen aan Paulus III gedaan 2. ‘
Il faut avoir le courage de son opinion. Noemde
de heer Van Vloten artikel 194 »geen partijleus, maar lg
een staatsbelang", en wilde hü het, op dat standpunt
___m FI
1 Verslag (ofiiciecle uitgaaf) bladzij 82.
2 M. Philippson. Les origines du (Jatholicisme moderne.
Bruxelles et la Haye, 1884. P. 203-204,
ë
E
1