HomeArtikel 194Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 715.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

9 4
E En in April ’84? >>Dat had men kunnen betoogen. e
Wij zeggen niet, dat de stelling onbetwistbaar zou geweest ‘
é- zün. Verre van dien, wü zijn het er volstrekt niet mede
eens. Maar men zon althans iets beweerd hebben, en ';" ‘
voor een beginsel opgekomen zijn; wat op zich zelf reeds
verdienstelijk is". Laat artikel 194 geheel of gedeeltelijk
los - daar kunnen beginselen voor pleiten. Handhaaf
,¢· het, wijl loslating in uwe schatting het geheele onderwijs Q jj
verderven zou - wederom strijdt gij voor een beginsel. T
Het Handelsblad is het met de stelling, waar gij in ;
j dit geval van uitgaat, wel niet eens - verre van dien; j
{ maar om beginselen is het haar te doen, en het gebrek a
aan overtuiging der Staatscommissie ergert haar. De Com-
missie gedroeg zich >>kinderachtig"; het door sommige
harer leden aanbevolen gegooohel met het woord >>overal" F
vindt het Handelsblad onwaardig. ; zi
{ Doch wat wilde het Handelsblad nu eigenlijk? Alles
; laten zooals het is; »geen enkelen stap" doen? Wel neen; i W
_‘ dezen keer is het Handelsblad het oneens met mr. Levy, 5
oneens met dr. Van Vloten, on eens met de mannen van »geen H
enkelen stap" en >>tot geen pr§s!" l
Met wien ter wereld is het Handelsblad het dan wel
eens? Met het lid der Commissie mr. Farncombe Sanders. ’
En hoe liet deze zich omtrent de zaak uit? >>Vrede op dit Q
gebied kan kwalijk verwacht worden zoolang de menschen
blijven gevoelen en denken, en dus ook omtrent de hoogste 3
vraagstukken op dit gebied van den geest, in denkwüze, j
en, wat hier noch meer beteekent, in gevoel, blijven ver- ‘
schillen. Maar juist daarom moet de Grondwet zich müns i l
l‘ {
,
V V j jj jjjj j j