HomeArtikel 194Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 717.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

‘,w­r­­­­»=¤­«­·=­­..···¤.=~<=•==~`==¤¤=¤•szr, ~-··· . r -· » · .» . ,m¢·rrç«·w‘us·cw>¤i«~:·:«£u= 7 .;; ,Vf* .V, s a A
ll _
l ¢
Q l i
F 7
1 spraak was geweest. Wijziging of schrapping van artikel _
E 194 der Grondwet was uitsluitend aan de orde; en zelfs
l schrapping sluit het opofferen der openbare school geens- "
jp zins in. Wat er na die schrapping met de openbare school
gebeuren zal, hangt van den gewonen wetgever af. Zeide
­ het Handelsblad den 13d-@11 October ’83, niet met mij p
te kunnen meegaan, dan beteekende dit derhalve: artikel
, 194 moet gehandhaafd worden.
j Ongeveer van dien tüd dagteekent de étonnement j
cérébral, waar ik nog steeds aan sukkel. Büzonder i
j onderwijs regel, het openbare aanvulling, of liever: op- , ,
j heffing van eene bepaling der Grondwet, waardoor het
volstrekt onmogelijk is, dien toestand vroeger of later hier ·
of daar in ’t leven te roepen ­- alles zou daarmee op losse i ‘
· schroeven gesteld worden. Het Handelsblad achtte mg A i H
. >>te scherpzinnig om niet te begrppen, dat er op die wijze
i feitelijk niets van het onderwijs terecht zal komen". In `·
° het Rotterdanisch Nieuwsblad van 22 October zette f l
ik nog eens opzettelijk uiteen, hoeveel denkbeeldigs er ligt ’ r
li in de bezwaren, tegen grootere vrijheid van onderwijs
aangevoerd; doch blijkens het Handelsblad van den l
288*8*1 was het aan dooven n1an’s deur geklopt. Men wilde
van geenerlei proefneming weten. >>VV zouden er eerst i x
l€· da11 in kunnen treden, indien wij ons met dr. Betz over- r
tuigd hielden, dat daardoor de school niet te gronde zou
gaan. Doch zoolang wg het tegendeel vreezen, kunnen E lj
wij geen enkelen stap in de aangegeven richting doen. ii
De heer Betz zelf is te billijk om dat van ons te vergen".
( Ongetwijfeld; brengt elke aanraking van artikel 194
l ,·,` ,
e v g