HomeArtikel 194Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 625.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

. . ’ . _.",.,:;..r.;:«­;·­»>{......»v.,».·v.2.;:...­r•`.=­.:.;:;.2;..;......«.«w¤·<=·=s·««a¤<.¤»;¤,.vr, {¤·¤«#·r­¤••wä@
­
i t
6 a
ze is, eensklaps te verkeeren in de werkelgkheid, zooals 1
iemand meent, dat ze behoort te zgn, is eenvoudig on- E
mogelgk. Te onderzoeken, hoever men op een gegeven ` j
oogenblik gaan kan, is voor mannen als Van Vloten echter
een beginselloos >>loven en bieden". Vol te houden, dat
twee wegen elkaar onder stomper of scherper hoek kruisen ­
kunnen, is in hunne schatting een miskenning aller wis-
kundige waarheden aangaande de rechte lgn en den kortsten ,
T afstand tusschen twee punten.
Van mg heeft de heer Van Vloten zulk >> loven en
bieden" niet behoeven te beleven. Toen mijn geschriftje j
. Hun Program verscheen, was hg deelachtig geworden O
wat wg de eeuwige rust noemen - ’t zg dan wgl we
vreezen, dat alles er zwijgt; ’t zg wgl we hopen, dat ·
slechts de rede er spreekt. .
Ook ik was - en ben bg voortduring - van oordeel, l
dat een halsstarrig vasthouden aan ’t bewuste grondwets­ °
artikel zeker nog langen tgd mogelgk is, doch niet dan
A ten koste van stremming onzer geheele staatsontwikkeling C
in vrgzinnigen geest.
Over hen, die mg bgvielen, spreek ik niet.
Maar het Handelsblad van 11 October ’83 noemde
mgne >>schoolwet­theorie" mgn kwetsbare plek. Dit denk- i€·
beeld den 13d@¤ nader uitwerkende beweerde het blad,
dat ik >>de openbare school zou willen opofferen", en
daarin kon het, als ten slotte gezegd werd, niet met mg
meegaan. l
Bedenk, dat van een opofferen der openbare school geen i
5