HomeArtikel 194Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 669.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

j 5

j verliezen" 1. En ook in 1883 wekten ze nog heel wat op-
| schudding in het liberale kamp. In De Humanist, 4
die intusschen De Levensbode vervangen had, schreef {
Q dr. Van Vloten een paar opstellen ten betooge, dat artikel Q.
194 der Grondwet »geen partijleus, maar een staatsbelang" i
is, en dat alles, wat de heer Spruyt en de secretaris van i
Volksonderwüs over eene wäziging van het artikel
i hadden te berde gebracht, op »drogredenen en kerkschroom
j in zake lager staats­onderwijs" neerkwam 2. Ja dr. Van
Vloten verklaarde in den aanhef van het eerste stukje
l zelfs, dat toen hij de vraag, of het artikel bij eene her-
j ziening der Grondwet moest opgegeven worden, had hooren
‘ uiten, ’t hem voorgekomen was als bevond hij zich >>in
j , een belegerde vesting, waar men zich niet ontzag het
i eerste woord van overgave te laten hooren". »Een klein-
j moedigheid" - voegde hij erbij - »steeds terecht met
P de zwaarste straf bedreigd".
Q Schrapping of wüziging van artikel 194 eene soort van
i landverraad , welks voorstellers , indien al niet doodgeschoten, _
· dan toch doodgezwegen moeten worden. Dit is ten minste t
duidelijk. Trouwens, wat men den heer Van Vloten ook
verwüten kon, neiging tot halfslachtigheid zeer zeker niet. v
Jammer slechts, dat op staatkundig gebied ook de grootste
staatsman - een Bismarck incluis -- rekening te houden l
j heeft niet met zün eigen denkbeelden alleen, maar ook ‘
met de denkbeelden van anderen. De werkelijkheid, zooals {
l s
1 Bladzij 322. ‘
ë 2 De Huxuanist (eenige jaargang) bladzij 499--513. lj
C `
+ ä
‘ l
_- ~ Y, n l .