HomeArtikel 194Pagina 103

JPEG (Deze pagina), 686.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

ov
_ Wanneer de meesten erkennen, dat aan den schoolstrijd
een eind moet komen, zal het hoe licht te vinden zijn.
Maar dan dienen we volgens een beginsel te handelen, i
in plaats van, als in 1848, allerlei beginselen dooreen te
mengen. Het beginsel der liberalen is: scheiding van Staat
en Kerk. In strijd met dit beginsel gaf de Grondwet van
1848 aan kerkgenootschappen ondersteuning uit de alge- lil
meene kas, ofschoon zn, zoo inconsequent mogelijk, niet
toeliet, dat kerkelijk gekleurd lager sohoolonderwäs even-
eens uit de algemeene kas ondersteund werd. Thans wenschen ij
wü, in overeenstemming met de aan hun program getrouwe
antirevolutionairen, het ondersteunen van kerkgenootschap-
pen te doen ophouden 1. Maar daar is de ondersteuning
van kerkelijk gekleurd schoolonderwijs dan tevens mee ver- =_,
oordeeld. Anders kwan1en we nooit in een zuiveren toestand. ik
Eerst ondersteuning van kerkgenootschappen wel in het Y
kerk-, doch niet in het schoolgebouw; vervolgens onder-
steuning niet in het kerk-, doch wel in het schoolge­
bouw ­·- het tweede is zoo onlogisch als het eerste. Aan
subsidie hunner bijzondere scholen kunnen bedoelde anti-
revolutionairen daarom moeielijk denken. Willens of onwil- ii
lens worden ze door de logica tot de vrüe school gebracht; J j
. en die vrije school behoort het ideaal te zijn van elken
liberaal. i
l Jammer slechts, dat, met handhaving van het beginsel l
ders scheiding van Staat en Kerk, niemand door middel
__ - -_ 4 E
1 Immers, er niet meer aan uit te keeren dan privaa.trecl1teli_jk ve1‘schul­
, digd mocht blijken. ·`