HomeArtikel 194Pagina 101

JPEG (Deze pagina), 683.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

. , Y
j 95
Zoo sprak de om zün beginselvastheid geprezen Groen
j in 1829. Maar na de afscheiding van [België, en toen .
Groen in het stichten van büzondere scholen werd tegen- _ r
. gewerkt door anderen, die zijne leerstellingen verder- _i
‘ felijk noemden, was vrijheid van onderwijs de leus. , r
I Ziedaar den antirevolutionair gelijk hü reilt en zeilt. Vrüheid
begeert in de ruimste mate voor zich zelven; vrijheid
onthoudt hü aan anderen zoolang het gaat. `
Vrijheid is zijn beginsel niet. Doch vrijheid is het onze. T
Toonen wä daarom den moed te bezitten, liberaal te zijn 1
ook jegens antiliberalen. Of is dit te theoretisch? Welnu,
t er zijn in den loop der eeuwen tegen andersdenkenden ‘ l ï
5; krasser maatregelen genomen dan belemmering van het
' bäzonder onderwijs. Wat heeft het gebaat? t
ë Ik vat niet, welke reden ons weerhouden moet, artikel tl
194 als volgt te doen luiden: G
Het geven van onderwüs is vrü , behoudens het toezicht
der overheid en waarborgen voor de geschiktheid der
onderwäzers; deze beiden door de wet te regelen.
p De inrichting van het ter aanvulling dienend openbaar
onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen, door de wet geregeld. ti
De Koning doet, enz. _t
Toezicht der overheid ook op het büzonder onderwijs; f ,
niet echter op hetgeen Groen, van de Katholieken sprekende, L
T »verderfelijke leerstellingen" heette, maar op de voldoend- E t.
heid in wereldlijken zin. Is het in dien zin voldoend, dan i'
kan de overheid tevreden zijn. De >>verderfelijkeleerste1lingen"
in w orden hier te lande toch met volkomen vrüheid verkondigd ,