HomeArtikel 194Pagina 100

JPEG (Deze pagina), 650.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

94 5
Dit moeten de antirevolutionairen echter zelven weten.
Wat de toekomst der antirevolutionaire partij eischt, is ,
mäne zaak niet. Ik vraag eenvoudig, wat den liberalen t
volgens hunne beginselen te doen staat. Van der antire­ ‘
volutionairen geroep om vrijheid ben ik geen dupe. Zë J
tooien zich met veeren van ons. Misschien is dit de reden, ;
waarom sommige liberalen er tegenwoordig min of meer i
geplukt uitzien. Maar nooit had een antirevolutionair de L
vrüheid lief om haar zelve.
Nog in 1829 bezwoer Groen den Koning, aan het K.
streven der Katholieken naar vrijheid van onderwäs niet ;
toe te geven. »In het zuiden zullen de büzondere scholen j
alle overige zeer spoedig verdringen" 1. >>De bevolking zal {
dus meer en meer met het ultra­eatholicisme worden doortrok­ {
ken 2. >> Naar mijn oordeel, zou er geen noodlottiger maatregel {
kunnen worden genomen, dan volkomen vrüheid van onder- j
wüs, ten gevalle der Roomsoh~Kathol§ken, te verleenen" 3.
>>Het behoort tot het wezen eener regering zorg te dragen
M dat geene verderfelüke leerstellingen worden verspreid;
dus kan zü nooit volkomen vräheid, hetzij van drukpers, t
hetzü van onderwijs, verleenen" 4.
x I Verspreide geschriften. I, 1859, Bladzij 70.
f 2 Bladzij 71.
, 3 Bladzij 79. l
g “ Bladzij 80-81. Opmerking verdienen ook een paar veranderingen in
de Grondwet, door Groen in 1831 begeerd. ,,BBSCl1Bl‘IIllHg, niet gelijke be­ ,
scherming, voor alle gezindheden". ,,De belijders, niet van de onderseheidene ·
godsdiensten, maar van de christeli_jke godsdienst, genieten allen dezelfde ‘ `
V001'l‘BglJ€ll”. (Bladzü 91).
l