HomeArtikel 194Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 632.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

4
zonder stel ik rnä voor dat overwogen moet worden, of
het bekende >> >>overal" " in art. 194 onzer Grondwet niet I
zoodanige restrictie zou behooren te ondergaan dat hierbij Q
uitgezonderd konden worden gemeenten of gedeelten van `
gemeenten, waar en voor zoo ver in de aldaar gevoelde
behoefte door büzonder onderwäs in voldoende mate- voor-
zien bleek te worden" 1.
De secretaris van Volksonderwijs drukte zich l
waarlijk bescheiden genoeg uit. >>lk voor mij" en >>ik stel
mij voor" .... Gelooft in ’s hemels naam niet, dat ik een
onbetwistbare waarheid meen te zeggen; neen, ik vermeld {
als müne persoonlijke opvatting, en geef natuurlijk voor j
beter de stelling, niet dat er aanstonds noch zelfs maar
‘ binnenkort gehandeld, doch dat -­ met gepaste bezadigd­ i ‘
heid ~- overwogen moet worden , of het bekende »overal" l
in artikel 194 wellicht achterwege kon blijven. Indien eens
bleek -- ik spreek onderstellenderwüs ~­- indien eens bleek,
dat in sommige gemeenten of gedeelten van gemeenten J
bijzonder onderwijs voldoende in de aldaar gevoelde behoefte l
voorzag, zoodat geen sterveling er eene openbare school _
begeerde, zouden we dan niet mogen overwegen, of de
overheid zich misschien onthouden kon, er des ondanks
zulk een school op te richten?
’t Is waarlijk bescheiden genoeg. Toch oordeelde prof.
Spruyt terecht: >>Een zestal jaren geleden zouden die
woorden voldoende geweest zgn, om den man, die ze
sprak, alle aanspraak op den naam van liberaal te doen
1 Bladzij 321-322.
4