HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 80

JPEG (Deze pagina), 647.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

q .·. ` N I". L J . . nz; ‘· .1 W =«...;­ ; ., ,à»;»,.r.,4««‘.a..,.,•.,. " _ ~4·~ ­-»- ’ ;-­-­­­­, a - ­ .. _ __ .
S ï
F ä
(
[ 74
li De predikantsplaats? Maar stel nu b.v. Kootwijk, _ ,
j de vacante predikantsplaats vervullende op de veelbe­ lr
besproken, begeerde wüze. Zou de Staat niet moeten 5
partü kiezen in het kerkelük geschil, ja zou hü daar-
_ buiten kunnen blijven, indien het komen moest tot
een afrekening? En zou hü zich mogen onttrekken
F aan de verplichting van duurzaam toe te zien, dat de
T enorme sommen, die hij uit zgn handen gaf, besteed
werden overeenkomstig hare bestemming, en zou hij `¥
zich daarbü kunnen houden buiten inmenging in de
i,_ juist daardoor zonder twüfel zich vermenigvuldigende
‘ en onafzienbare kerkelijke en gemeentelijke verwikke­
lingen? Ik zal niet méér vragen. Maar op twee
dingen wil ik nog ten slotte wüzen. Vooreerst dit-
A In Ons program wordt met het oog op art. 168 gezegd
' (bladz. 1131): ,,Dit is het heete hangüzer, waarmee li
men zich in ’48 van een moeilijkheid heeft afgemaakt,
, die sinds aldoor tot netelige onaangenaamheden aan- ‘
, , leiding gaf en tot wier noodwendige oplossing elke nieuwe *
ti phase in het kerkelük levensproces ons met te klimmen- i
K i der aandrang opeischt".
Hierbij zou ik willen vragen: tot welke netelige on-
V ‘ aangenaamheden heeft die moeilijkheid, waarvan men ,
nl zich immers heeft afgemaakt, van ’48 tot 24 December
,_l ’7 7 (de dagteekening van het Standaard­artikel, waar- I?
uit die woorden zün overgenomen) aanleiding gegeven?
Onaangenaamheden tusschen den Staat en de Kerk
lil over de uitbetaling van tractementen enz. ingevolge
art. 168 der Grondwet? Ik heb er nooit van gehoord, li
fxï .
`K