HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 78

JPEG (Deze pagina), 609.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

E
g l
72 ’
Staat zelf, ook den godsdienst te steunen? En zoo-
lang die vraag toestemmend zal moeten beantwoord
worden, is althans de Nederlandsche Staat gerechtigd _
en verplicht, ook een budget van eerdienst te hebben.
Onbillijkheid zou er alleen kunnen zgn, voor het
; oogenblik althans, tegenover de Christelijk­Gerefor-
i meerden. Maar de heer Beelaerts heeft het goed ge-
, zegd: ,,Met zorg heeft de ondergeteekende overwogen, j
E of geene büzondere bepaling vereischt wordt tot uit- 1
E kcering van gelden aan de ohristelülogereformeerden
K , wegens de büzondere omstandigheden waaronder zij
’ zich van de Hervormde Kerk hebben afgescheiden en
V wegens de bejegening hun door het Staatsgezag aan-
ï gedaan. Aanvankelük was hij zeer geneigd, deze
· vraag toestemmend te beantwoorden, doch na kennis-
neming van de verklaringen van de voornaamste
organen dier Kerk, dat zij eene geldelijke uitkeering
v voor hunne Kerk noch verlangen, noch zouden mogen j
aannemen, vindt hü vooralsnog geen vrijheid daartoe
W te adviseeren" I). E
,, 3°. De moeilijkheden, die men onlwüken wil,zou­ j
den er niet door opgelost, maar slechls verpldalsl
worden. E
BQ dit laatste punt kan ik kort zijn, met verwüzing ,
. naar hetgeen reeds boven besproken is (bladz. 48 enz). j
, Gesteld eens, dat het komen kon en moest tot finale ,
j, afrekening, en dat het gekapitaliseerd bedrag gereed j
P 1) Verslag: bl. 88. _
lj I
P 1
li