HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 74

JPEG (Deze pagina), 595.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

‘ ` ” , ._j W ;l _`L. px Im rr., « ..... __i. . - A H r _, i
I
l"
l
68
` lang" I). Deze geleerde vindt het dus onpolitiek. En
wat hg daarvan zegt, mag, dunkt mij, door een anderen
wijsgeenstaatsman nog wel eens in overweging genomen
worden: ,,Zoo vinden we, geen zeldzaam verschünsel »
meer! de grootste vijanden 1n een tijdelijk bondgenoot-
schap vereenigd. Liberalen en radicalen arm in arm l
‘ met clericalen. De schapen verbroederd met de wolven, 1
om den herder en den hond uit den weg te ruimen! k
l Als de volledige scheiding van Kerk en Staat eens
verkregen was, wie zouden dan als de schapen voor l
j ons staan? ZQ, die in hun verhouding tot de clericalen ;
altijd de schapen, de domme schapen, geweest zijn, de l
liberalen en radicalen. Wanneer de strüd eens vol-
e streden is, niemand, die de vruchten der zegepraal
Q zal genieten, dan de clericalen alleen. Nooit is het ·
t ` monsterverbond anders dan hun ten voordeel ge- l
Y weest" 2). d 1,
:j Nu, dit mag zijn zoo het wil, noch van clericalen, ‘
Q noch van een monsterverbond zou ik gaarne willen
ïl . r +
1) t. a. p. bl. 86.
2) t. z. p. bl.l8, 19. Overigens, om mij te beperken, nog sleehts één
uit velen. De scherpzinnige Broes beweert ,,dat het niet bloot als regá,
K maar ook als pligt van den Staat te beschouwen is," de Kerk ook door
i ,,geldelijke en andere toelage te onderschragen." Want, zegt hij: ,,416
i Staatskas strekt om de bedoelingen van den Staat te doen bereiken;
· onder de bedoelingen van den Staat behooren mede allerlei algemeen
jj nuttige instellingen; onder de algemeen heilzame instellingen munt uit
v' de Kerkinrigtiug; deze maakt dus, bij dringende behoefte, op de
.` staatskas niet de minst wettige aanspraak? t. a. p. bl. 294.
e
Ja;
Fl ,
Nij T