HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 72

JPEG (Deze pagina), 613.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

,,i.,:_,:x,L,,,¤,_.,,,,,,,__,,,_,_,..,,,,,n, _ _V__ _,
l
66 ` j
kennen; en evenmin geloof ik, dat ook zij, die voor .
, zichzelf afkeerig zijn van godsdienst en Kerk, als
staatslieden zouden durven adviseeren voor het weg-
breken van die steunsels in het staats- en volksleven, T
ook al is het dat zij ze niet als steunsels, maar enkel en ·
alleen als een soort van veiligheidsklep of als een
maatregel van politie beschouwen. Met hoe groote
minachting b.v. Dr. Betz nog pas weer zich uitlaat i
over ,,een klaploopende kerk" I), waaruit men zou ·
mogen opmaken, dat die geleerde nog wel zoo lief ’ I
in de gelegenheid zou zün te kunnen wijzen op ,,eene
klappen beloopende Kerk", ik betwüfel het, of hij en l
j zijne geestverwanten zulk een hoogen toon zouden `
T durven voeren, indien het hun onbekend ware, dat
K de hartstoehten dergenen, die door hen gesmaad wor- K [
den op zoo onwaardige wijze, in toom gehouden Q
i, worden mede door den invloed eener Kerk, die zonder E
, · ophouden wijzende op het volmaakte voorbeeld van
Hem, die ,,als hij gescholden werd, niet wederschold, en T
als hij leed niet dreigde", hare leden dan ook verbiedt, ,
het scheldwoord terug te werpen en om te zetten b.v. in
,,een klaploopende school". Inderdaad, aardigheden, hoe I
grof ook, bewijzen niets, en men behoeft ze dus ook
niet te weerleggen. Liever wüs ik op het getuigenis
van een onverdacht liberaal als b.v. de voormalige {
` minister van Bosse 2), die in de Kamerzitting van 27
1) Aïizkel 194«. b1. 92. .
,_ 2) Ook herinner ik aan de reeds vermelde verklaring van prof.
I
te i
l
lj . L
tl
‘ , J