HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 7

JPEG (Deze pagina), 513.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

n Aan deu Hoogllcl. Har Mr. J. T. BUIJS,
i Hoogleeraar te Leiden. Y
H00gGeleerde Heer! I
In het openbaar zich te laten hooren over een `
I onderdeel der voorgenomen Grondwetsherziening, dat,
gelijk bepaaldelijk 1net artikel 168 het geval is, terecht
‘ een splinterig vraagstuk genoemd is, en dat dan ook .
` aan mannen van naam reeds aanleiding heeft gegeven
tot de openbaarmaking en verdediging van ver uit-
eenloopende inzichten en wenschen - dit schgnt voor- i
zeker, ik kan het onmogelijk ontveinzen, een min
of meer hachlük vvaagstuk. Ik bedoel niet voor U,
I·IoogGeleerde Heer! wiens naam als staatsman en I
_ rechtsgeleerde reeds vele jaren genoegzaam gezag heeft
in breede kringen in ons vaderland, om te maken, .
dat men allerwege met aandacht luistert, wanneer b.v.
een Gids, als in Januari l.l., den jaarkring opent
met uwe voorlichting en adviezen in ,,I’olitieke voor- j
uitzichten." Maar ik bedoel voor mij en mijns ge-
lijken, wier studie zich niet dan bij uitzondering beweegt
buiten den kring der godgeleerde wetenschap, en wier
’ ‘ bevoegdheid om in het openbaar mede, laat staan tegen
1 ;