HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 68

JPEG (Deze pagina), 540.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

62
en Staat zijn onafhankelük beide, en reiken elkander,
waar onderwerpen van gemeenschappelijk belang zün,
in gemeen overleg de hand. Of men zal hebben Q
een Etat athée of een Etat tatqae, dat is hier de
vraag."
Wat dunkt onzen huidigen antirevolutionairen leids-
lieden: is dat gesproken naar het hart van artikel
20 van Het Program?
____ E
1v.
00K DE EIscII, DAT DE STAAT DOOR KAPITALISEEIIING EN
I DOOR UITKEERING VAN HET GEKAPITALISEERD BEDRAG DER SUB-
SIDIEN ENZ., DIE AAN DE GDDSDIENSTIGE GEZINDIIEDEN TIIANs
TEN GOEDE I<0NIEN, EEN EINDE MAKE AAN DEN BESTAANDEN ly
TOESTAND, MOET AI=GEwEzEN WORDEN, OP DRIEERLEI GROND. Jv
I ­-e J
Ziedaar, ten laatste, de gedachte door den heer Bee-
laerts geformuleerd, en op andere wüze ook door ,
de heeren de Geer en Lohman aan den gevvonen wet- I
gever gedemandeerd. Of de verwezenlijking van dat
denkbeeld voor de Kerk zelve, ik bedoel nu met name
de Ned. Hervormde Kerk, wenschelük wezen zou al
dan niet, dit is een vraag, die ik hier niet bespreken I
wil. De aard van dit geschrift verbiedt het. Niet,
vermeende of wezenlijke, kerkelijke utiliteifsgronden,
maar alleen de Staats- en kerkrechtelijke zijden van
het vraagstuk mogen hier in beschouwing komen. {

_ Y , ll