HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 58

JPEG (Deze pagina), 611.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

««­­~ .­ . .~.­­».~»,< er ww ee .m~_«eae-e.
- 52
Q Ook mag gewezen worden op het omvangrijk werk f
l van den Heer van Beuningen I), om te bewijzen, dat
« er hier en daar in bekende en onbekende archieven
nog documenten genoeg schuilen, o1n den belangstel­ ‘
à lenden onderzoeker op het spoor te brengen van veel
wat over den oorsprong en de geschiedenis der predi-
l, kants­traktementen enz. licht zou kunnen verspreiden. ‘
Doch het ligt in den aard der zaak, dat een ook maar
‘ eenigzins volledig onderzoek, gelijk hier onmisbaar g
zou vereischt worden, zou moeten afstuiten op onover-
komelijke bezwaren 2). Bovendien, dat de Staat is
, tusschen beidengetreden, daarover, zoo meenen sommigen, l
heeft de Kerk zich niet te beklagen. Althans van l
l Beuningen verzekert: ,,Dat veralieneercm, zooals men
l het noemde, verduisterd houden, aan zich trekken, 5
l rooven van geestelijke goederen, had niet in één gewest,
{ maar in onderscheidene gewesten plaats. Het is voor L
gi Staat en Kerk zeer gelukkig geweest, dat de regeringen
der verschillende gewesten zich weldra de zaak der l
geestelijke goederen aantrokken" 3). Hoe dat wezen
l , 1) Het geesielä/c kantoor van Day`!. _
2) Men leze slecht de resumtie van v. Beuningen’s onderzoek , gelijk
l hij die geeft in enkele stellingen op bl: 346 en 347. Wie zal deze din-
l gen, nu na 300 jaren, ten genoege ontwarren?
j 3) t. a. p. bl. 10. Hij eindigt aldus; ,,En, als bij die gelegenheid,
wat als schuld had kunnen aangerekend worden , ware kwijt gescholden
en aan de kerk zuiver overgegeven de verkocht opbrengst van alle pastorie-
j goederen en verdere becinefiën in zooverre die onder beheer waren geweest
pj van de ontvangers van het geestelijk kantoor van Delft, onder voorwaarde
l,
l