HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 56

JPEG (Deze pagina), 643.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

1 _.. t, .`.,.. ,...«.` ., ­.a.·«;.­ ..­­..,.··~4ï,'??­­T’ fT`??' j_';lIS'Y`Y"'T"‘X`fTïïT"Y’T`ïï`ï^~.l`»I , _
` so
[ zijn tegen alle inmenging van den Staat in de dingen [
i der Kerk, en zich verre houden van het streven naar °
alle politieke kerkelgkheid, d. w. z. van elke poging -` ‘
om de inwendige, kerkelijke geschillen door politieke in
· maatregelen tot oplossing te helpen brengen. De Kerk
Q] wensohe of poge niet Staat te zgn, maar de
C Staat ook niet Kerk te zgn! Mg dunkt, deze _
eisch van wederkeerigheid is niet meer dan billijk; en
ook uit het oogpunt van voorzichtigheid is hg aan te è
bevelen aan allen, die het recht willen behouden zich j
te beklagen over de Kerk, als zg meenen dat deze
v treedt op het terrein van den Staat.
Het komt mg evenwel voor, dat er nog andere redenen lj
zgn, waarom men zich verre moet houden van de ge- ‘
l dachte, te willen komen tot finale afrekening met de
l gezindheden, naar den eisch van het Program: ,,na ]
i· uitbetaling aan de rechthebbenden van het rechtens
verschuldigde", hetzg men die gedachte zou willen ver-
wezenlgken op de wgze als door de Heeren de Geer en A
Lohman, hetzg als door den Heer Beelaerts is aange-
T; gGV(-311. _
L; ,,Na uitbetaling aan de rechthebbenden". Maar is
het u niet bekend, dat er velen zgn, die beweeren Q E
ï dat er in ’t geheel geen rechthebbenden zgn? En ge-
r steld dat zg er zgn, wie zijn dan de rechthebbenden?
En zgn dezen eindelgk gevonden, hoeveel bedraagt het
aan ieder rechtens verschuldigde? Wat mg betreft, ä
T, ik geloof, dat de wgze, die op al deze vragen een
bevredigend antwoord zal kunnen geven, nog moet ge-
J
ug