HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 50

JPEG (Deze pagina), 572.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

_(ï,,, . ...- . . N. - .-a....;=TT
· 44
fiscaal oogpunt namens het Olassicaal Bestuur eenvoudig
° bericht aan het Ministerie van Finantiën. Alle appro­ p °
_, batie van de zgde der Overheid is vervallen. Alleen ,, _
de stilzwijgende voorwaarde geldt, dat de predikant il
2 door het Kerkelgk Bestuur nog als rechthebbende op j
’ zgn traktement erkend wordt". S
Mg dunkt, de omschrijving, welke Thorbecke gaf 1
l van de stelling: Staat en Kerk zgn gescheiden: ,,dat
l de Staat geen kerkelijk karakter heeft, en de Kerk ,
volkomen vrg is", wordt door art. 168 in geen enkel l
opzicht geschonden; en ook, al wil men de beteekenis J
. - van die stelling nog wat anders omschrgven, de stel- {
’ ling zelve lgdt geen letsel - de scheiding bestaat. Z
._._à Tl
N
in. I,
i ALHOEWEL HET MINSTGENOMEN BETWISTBAAR IS, DAT DE
Y VOORTDURENDE UITBETALING DOOR DEN STAAT VAN AL DE DOOR l
1 ART. 168 AL.1 GEWAARBORGDE SUBSIDIEN IN JURIDISCHEN ZIN
ZOU GEGROND ZIJN OP VERKREGEN RECHTEN, GEEFT TOCH HET
Il, FEIT DAT DE STAAT ZICH VEEL HEEFT TOEGEEIGEND VAN HETGEEN In
DER KERK TOEBEHOORDE, ZOOAL NIET EEN RECHTSGRON D , ,
DAN TOCH EEN NIET TE MINACHTEN GROND VAN H IST OR ISCH I
. EN ZEDELIJK RECHT EN VAN BILLIJKHEID AAN DE HAND,
OM TE BLIJVEN PLEITEN VOOR BEHOUD DER HOOFDBEGINSELEN ;
IN ART. 168 NEDERGELEGD.
Het gebeurt meer, dat iets wat op het eerste gezicht
li uiterst eenvoudig schgnt, bg nader inzien uiterst inge­ ,
E
1