HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 47

JPEG (Deze pagina), 633.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

V c _ r .g M,,..`,:v Y, v g www ewee-;-w , . ._,
Q.
41 I
in dat land der vrgheid bg uitnemendheid niet veel t
meer staatsbemoeiing met den godsdienst dan bg ons,
·' al betaalt de Staat ook niets aan eenige Kerk, en is
. ‘ het dan ook niet klaar als de dag, dat deze iinantieele
onthouding van denNoord­Amerikaanschen Staat volstrekt
, niet het gevolg is van eene meer dan dusgerzaamdc
scheiding tusschen Staat en Kerk, maar het gevolg
van eene historie en van daarmede samenhangende
volkstoestanden, die hemelsbreed verschillen van die
` der Europeesche volken? Ook in Amerika, wg zagen
‘* het, is de scheiding slechts dusgenaamd; zg is nimmer
anders geweest, en zal nimmer anders kunnen zgn;
en nog moeten gevonden worden de ,,chineezen", ik
zeg niet 1naar ,,van Europa", maar van welk gedeelte
dan ook der wereld, die het kunststuk verwezenlgken
om Staat en Kerk op zoodanige wgze van elkander te
8 scheiden, dat er hier en daar geen doctrinairen, geen
malcontenten, geen pruttelaars meer zullen overblgven, i `
g die u te gemoet voeren: neen, deze scheiding is geen
scheiding, tenzg dan dusgenaamd.
Overigens, alvorens af te stappen van dit tweede ·
punt, nog ééne opmerking. Indien het zoo ware, .
dat art. 168 nog een band, de eenige, is die ,
de scheiding onvolkomen maakt, en die dus moet
worden losgemaakt, welnu, aan welke zgde dan is
hg belemmerend voor de vrgheid? Aan de zgde van l
den Staat? Maar in welk opzicht, zou ik vragen, _
wordt de Staat door de Kerk in zgue vrge beweging
belemmerd? Velen zeggen wellicht: ,,we1ke 0nnoo­ T
é
_ ‘ 3