HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 44

JPEG (Deze pagina), 621.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

. ` Qï
, ' 38
evenwel wat hg iets verder mededeelt. ,,Maar ook is
1 het niet altüd en overal, dat de Staat züne onder- ï
· steunende hand van de Kerk terughoudt. Bij sommige
‘ Universiteiten vindt men ingesteld, gewis ten behoeve " ·
van aankomende kerkelijken, dat ook godgeleerde we- j
{ tcnschappen worden onderwezen. Ergens, in den Staat Q
van Nieuw-York, gaf de Regering, ten jare 1814, {
eene bijdrage van 8000 dollars tot het bouwen van k
eene kerk voor de negerslaven aldaar. In verschei­ _ _
· dene gewesten vind ik, bü het uitdeelen van akkers
ter ontginning, voor regel vastgesteld, om, waar zich
i tot dat einde zestig huisgezinnen zaam vereenigen,
` van den grond, aan ieder huisgezin toegelegd, een
bepaald gedeelte af te zonderen en te beschikken, gelijk
I voor den schoolmeester, evenzoo voor den, het eerst
zich daar nederzettenden, godsdienstleeraar en des- j
zelfs opvolgers" 1). En in de noot op de vol-
gende_bladzijde voegt hij er nog deze büzonderheid 4
bij: ,,1n Nieuw­Engcland, met uitzondering van j
^ R/20de­eilcmd, is doorgaans van staatszüde eene op
r vasten voet ingerigte zorg voor de eeredienst; elders
meening met eene aanhaling uit Tocqueville en nog twee andere Franschen .
, bewezen te hebben, gaat hij aldus voort; ,,Wie man auch über den
Ii Ausschluss der JGeistlichen denken mag, so besteht doch erselbe in ‘
Amerika bci Weitem nicht so allgemeiu und unbedingt, wie man gewöhn­
ich annimmt. Es sind nur einige wenige Staaten, deren Verfassungen I
­ ‘ diesfallige Vorschriften fenthalten. In der Verfassung der Union sowie
in den Verfassungen der meisten Einzeln­Staaten ist ein derartiges
Verbot nicht zu iinden". (t. a. p. I. bl. 139).
~ 1) t. z. p. bl. 209.
‘¥ g v