HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 43

JPEG (Deze pagina), 636.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

l
1
37
j en meermalen in lateren, ook nog in den jongsten tijd
I heeft zich, het is bekend genoeg, dat voorbeeld her-
,> haald. Er is een zondagswet voor het gansche land.
_. Elke zitting van het congres wordt aangevangen met
i gebed, en ook dat congres kiest zün ,,geestelijken",
i zoo goed als de president ze benoemt voor leger en
i vloot en gevangenissen, en zoo goed als de algemeene
staatskas hen bezoldigt l). Veel sterker evenwel ver-
toont zich, elke theorie ten spüt, het in en aan elkan-
, der zgn van den Staat en de Kerk in de wetgeving
der afzonderlüke Staten. Broes verhaalt 0. a. het
i volgende: ,,In sommige Staten is eene geloofsbelQde­
nis gevorderd, om de hooge roeping van volksvertegen­
· woordiger, van senaatslid en gouverneur te mogen E
bekleeden; in andere Staten is dit zelfs geëischt voor
l het veel minder gewigtig kies- en stemregt. Hier zgn
zamen R. Katholijken en Joden, daar alleen Joden
j van de Regering uitgesloten. Doorgaans is het ver- .
i boden den kerkleeraar, bij wat Kerk ook in dienst,
., tot eenig overheidsambt te verkiezen, en in één ge-
west, in Delaware, is hü, eenig onder züne medebur-
ii gers, zelfs van het kiesregt geweerd 2). Nog sterker
1) Zie bij Hmzzoez R. Em. X. bl. 439. 442. U
2) t. a. p. 208 RUTTIMANN, alhoewel hij deze dingen trachtte ver- E
zachten en goed te praten, spreekt het toch niet tegen, maar bevestigt ,1
het veeleer. Na gezegd te hebben: ,,Es herrscht in Europa die Ansicht _ {_
vor, dass in der Union sowohl als in den Einzelnstaaten die Geistlichen
· entweder durch die Gesetzgebung oder durch die Sitte von der Ausübung
politischer Funktioueu ausgeschlosseu seien", en na het beslaan van die
i v
Y i