HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 41

JPEG (Deze pagina), 625.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

VJ
l
l
S 35 .
l Rüttimann, van wien Dr. Friedberg 1) verklaart, dat
J het zijne verdienste is te hebben aangewezen, dat
,,zelfs in Amerika, hetwelk zgne staatkundige ontwik- .
Y keling frisch en nieuw, en niet op de puinhoopen van
ij verloopen eeuwen heeft kunnen vestigen, de scheiding
· van Staat en Kerk niet volkomen toegepast" is, hg
laat het zonneklaar zien, dat de overgang van groote
_ onverdraagzaamheid en van strenge, aan de theocratie
_ { grenzende vormen eener Staatskerk tot den thans in
, Amerika aanwezigen toestand niet zonder heftigen
Qi strijd voorbereid en geschied is 2). Hij noemt het ook
i ,,sehr irrig" te meenen, dat in de Vereenigde Staten
van Noord Amerika het beginsel der scheiding van A
Kerk en Staat ,,alt hergebracht sei" 3).
‘ PBINSTERER zegt: ,,V0lkomen scheiding is ondenkbaar. De Kerk is in
den Staat. Zij heeft somtijds een naauwelijks berekenbaren invloed. De
vrije kerk moet niet onvoorwaardelijk vrij, moet eenigcrmate zijn onder
toezigt en voogdij en beheer van den Staat" (Handb. 3de druk. bl. 679)
V Overigens mag hier nog herinnerd worden, onzen staatslieden óók, wat _
l wij lezen bij NIPPOLD (t. a. p. bl. 38): ,,Was dem grossen amerikani­
sehen Staatswesen fehlt, lässt sich an einem einzigen Beispiele klar machen
das aber genug sagt Wo sind die zunerikanischen Universitätcn, in dem
Sinne, wie sich unsere europäischen Kulturvölker ihren erfreuen? . . . .
Wiederholt hat jener weitsichtige emerikanische Historiker [Baucroft]. .
_ in eingehenden Gesprächen über die Verschiedenheit der europiiischen l
und amerikanischen Entwicklung mir gesagt: uns Amerikanern fehlt I
der Begriff der Universität, der wahren Universität, zu der nu1· der l
Staat den Grund legen kann. Die reichsten Kommuneanstaltcn, die besu­
ü chtesten Akademien sind im Grunde nur Sektenschulen".
1) t. a. P. bi. 778.
2) Das nordauzerikranische Bundessiaazfsrecki. I: bl, 19.
‘ 3) t. z. p. II: bl. 2644. ·‘ _
l· °
I E
Q · t
1 A 3
..j ‘