HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 40

JPEG (Deze pagina), 637.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

Vr2"'T_1:Z.'T;;`;:I:;·5;.LiJ.:‘.;:c;;;ï‘::::;:v.:..I;·E£; ­;_, K _ _
{Q""'ï‘9"" ;···•·4;;__ Y f
VJ
34 R
verder bij: ,,Onder het zamelen en schikken van j
bouwstoffen begon ik aldra op te merken, dat die vol- j
‘ komene afscheiding van Kerk en Staat, welke aan N.
Amerika pleegt toegekend te worden, daar niet wer-
kelijk zoo plaats heeft, en er dus onderscheid verdient
gemaakt te worden tusschen hetgeen wezenlijk bij het .
N. Ainerikaansch Gemeenebest is ingesteld en een
zeker bloot ideaal.” 1) Prof. Nippold verklaart: ,,dass
das, was man als die dortige Trennung" ­­ in N. g {
, Amerika - ,,von Kirche und Staat bezeichnet, nichts
. weniger als Principiell ist... In der That ­- von
· ‘ einer völligen Trennung der Gebiete ist die grosse t
; transatlantisehe Republik so weit entfernt, dass es auch
dort nicht an politischen Kreisen fehlt, welehe jene
Formel als Zukunftsaufgabe auf ihr Programm schrei­
ben" 2). Nog één getuige, en het is genoeg. Professor
1) t. a. p. bl. 197, 198. Ook tegenwoordig zou nog kunnen gelden
wat hij (bl. 202) snedig opmerkt: Het predikainbt ­- hoor ik roe-
men - niet langer van staatswege bezoldigd, heeft opgehouden het aan- j
• zien te vertoonen van predikers kostwinuing; het is nu veel edeler H! Doch
_ ik voor mij meende, dat het veleer de omgaande, hier geweigerde, dààr
beknibbelde inteekeningslijst, en niet het vaste matige traktement is, wat
. den leeraar vernedert; terwijl overigens de N.-Amerikaansche en Neder-
landsche predikant hierin overeenkomen, dat zij van hun ambtswerk eten;
welk eten, vermits het bij den mensch eene noodzakelijkheid is, hem tot
geene oneer kan strekken." `
2) Die Theorie der Tremzzmy van Kira/te mrd Staat geschichtlich be-
' Zezrektelg bl. 36. Hoe ook zou zulk een scheiding, waarbij Staat en Kerk F
i letterlijk niets meer met elkander zouden hebben uit te staan, mogelijk
zijn? Evengoed zou men kunnen wenschen scheiding van de stikstof en
de zuurstof in de lucht, waarin de mensch moet leven. GROEN VAN _
li i
’ I
ni [
'l
3
~ l
r r ··i