HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 39

JPEG (Deze pagina), 607.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

, ,,, ,-­­­.-,,,,m,,,, ....­ , , ,,«·-­
l
,.3 33 i
f
indrukwekkenden Amerikaanschen staat! Zou het, reeds
F, in het afgetrokkene beschouwd, niet louter dwaasheid,
i~ althans roekeloosheid, moeten geacht worden, de toe-
' standen, die 1nen aantreft bü een volk dat, gelijk het
. Amerikaansehe, gewapend met de uit de oude wereld
Y medegebrachte lessen en ervaringen, in eene nieuwe
, wereld zijn geschiedenis nog moest aanvangen, te wil-
r len overplanten in een grond, die, gelijk met Neder-
- land het geval is, eene geschiedenis van eeuwen achter
¤ zich heeft?
ii Maar al meende iemand ook, dat het zonder gevaar
zou kunnen geschieden, welnu, dan blijkt het toch nog
j niets anders dan een illusie, wanneer men zegt: ,,daár
in de nieuwe wereld zijn Staat en Kerk meer volko-
=V men gescheiden dan bg ons." Uit de verte gezien,
komen de dingen ons doorgaans geheel anders voor
dan nabij. Alle autoriteiten, die ik heb kunnen na-
slaan, en die van de Noord­Amerikaansche toestan-
den betreifende de verhouding van den Staat tot de
, Kerk hun studie gemaakt hebben, komen eenparig
‘, tot dezelfde slotsom: ,,in de Vereenigde Staten is er
‘ alles behalve een radicale scheiding, in de werkel§k­
i heid bestaat zij meer in schijn dan in wezcn," en het
is voorwaar niet moeilgk, dit beweeren met de feiten
te staven. Onze WVilhelm Broes mag wel ’t eerst
even het woord hebben. Na gezegd te hebben: ,,Ik l
·· voor mij meen, van de wijd en zijd geroemde N. Ame- +
rikaansche Kerk- en Staatsafscheiding, over het geheel
zoo ongunstig te moeten oordeelen," voegt hij er iets !_
3 ï
Y
i l
I Z
i ï