HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 38

JPEG (Deze pagina), 595.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

‘ 32
is elke priester ook in Belgie inderdaad een anachro­
nisme. Want van het jaar ’30 af tot heden toe is ,_
onvoorwaardelijk de hand gehouden aan art. 117 der li,
belgische constitutie: Les traiternents et pensions des ·
ministres des cultes sont à la charge de l’Etat. Les
sommes necessaires pour y faire face sont annuellement i,
portées au budget". I) Op grond waarvan? De minister
Tesch heeft het zonder weerspraak eens in de Kamer ii
gezegd: ,,Si la constitution accorde un traitement aux _
ministres du culte, c’est qu’el1e les considère comme l
remplissant un ministère social" 2). 11
. Men Wüst gaarne met voorliefde op Noord-Amerika,
d om het ideaal te teekenen eener volstrekte scheiding l
van Staat en Kerk. Welnu, letten wg een oogenblik
op den idealistischen toestand in ,,de nieuwe wereld"!
Zijn Staat en Kerk daar op radicale wijze gescheiden,
omdat en doordat een budget voor eeredienst daar niet
wordt gevonden? Integendeel, ik beweer, dat er, in nl
weerwil van die absentie, meer en een geheel an- V
dere betrekking tusschen beiden bestaat, dan velen U
hier te lande begeerlijk zouden achten.
Vóór alle dingen ga dit. Men bedenke toch het ont-
zachlijk onderscheid, dat er is tusschen de geschiedenis
der europeesche volken en staten, en de wording en be- i
trekkelük nog zeer jonge geschiedenis van den grooten en ‘
· 1) Zie Actmstäcke zur Geschzc/de des Verhältnisres zwischcu Staat "
und Kirc/ze bl. 133.
2) Fiunnnnne t. a. p. bl. 632.
in
l .
lg /