HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 34

JPEG (Deze pagina), 635.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

f_';_,T_§;j,’,",._,' ",' ;,,‘;,’ ^ ‘ ‘_‘,",‘*‘*_·‘,’*;‘_;;,_";,;_;_‘·*,.;,,·;,;;;__;__ ;;£;_;T>· , «~,­.,.V .; Z Y wv. F . . , _ D,
28
der 2dB alinea van art. 168, volgenderwüze uit:
,,Deze bepaling is geheel facultatief. De vraag is I
gerezen: of het Rijk de uitkeeringen aan de leer-
aren en gezindheidheden eens voor goed zou mogen
afsluiten, en dan eene vaste som aan de kerkgenoot-
schappen ter beschikking laten, dan wel of de gelegenheid •
tot verhooging altüd moet open bl§ven?" En dan eindigt A
hg aldus: ,,Moet er soms eene kerkelüke gemeente worden
, gesticht in een streek, waar niet of büna niet anders dan
onvermogenden wonen, dan zou hulp van het Rijk gewet­ I
, tigd zijn, ook al stond daarvan niets in de Grondwet." g
j Thans, ten jare 1885, blgkt het, dat zijn gevoelen *
j dienaangaande geenszins veranderd is. Immers in het
Regeerings­ontwerp te dezer zake is de 2d<= alinea van
‘ art. 168 vervallen, maar welke beteekenis dat heeft j
‘ naar des Ministers bedoeling, wordt ondubbelzinnig ‘ 1
genoeg opgehelderd door de Memorie van toelichting.
, In § 4 toch staat dit te lezen: ,,. . . Maar worden aan
de gezindheden en hare leeraars alle uitkeeringen ver-
zekerd, welke zg ten huidigen dage genieten, dan
scheen het raadzaam de tweede alinea van het artikel
te doen vervallen. Zij geeft eene soort van aanspraak
op nieuwe uitkeeringen of legt althans een zedelijken
plicht op de Regeering om in iedere begrooting eene ·
som voor dergelgke uitgaven te brengen, terwijl het
· beter is, daaromtrent geheele vrijheid te laten. Het
kan büv. bij het stichten van een nieuw dorp, in
· het belang der ingezetenen, die zich daar gaan vestigen,
nuttig en noodig zyn, aan kerkleeraars eene vroeger
j l
al ’€’