HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 25

JPEG (Deze pagina), 623.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

· 1
l 1
" 19
{
{ en verplichting der Regering, om te waken voor de I
jj goede orde en veiligheid van den Staat; en dat mitsdien ,
X alle veranderingen in de bestaande Kerkorde voortaan
ï alleen van de Kerk kunnen uitgaan, en dus derzelver j
I hoogste vergadering uitsluitend bevoegd is, om, indien 1
zulks noodig mogt bevonden worden, volgens de be- j
staande Reglementen, de vereisohte maatregelen te H
nemen, of ook, wanneer het belang der Kerk veran-
dering dier reglementen vordert, daartoe na r§p be- l
A raad en wettig kerkelgk overleg, te besluiten, buiten j
jà eenigen invloed der Hooge Regering, die, wanneer
hare bekrachtiging daarop vervolgens gevorderd werd,
alleen zou hebben toe te zien, dat daarbü niets toe- 1
gelaten werd, strüdig met de Grondwet, of met de J
rust en veiligheid van den Staat."
j 4 Hier dus wordt het reeds opzettelük uitgesproken:
g de Staat wil evenmin eenig jus circa als in saora meer j
K uitoefenen, natuurlijk met inachtneming van de bepa­ j
‘ lingen der Grondwet en van ·’t geen vereischt wordt H
1 door de goede orde en veiligheid van den Staat. l
‘ En nu die Grondwet? Een volkomen onzüdiglieid
van den Staat in de zaken der Kerk te verkrijgen,
was het streven van 1848. ,,Vrüheid voor allen en
' bepaald ook ten aanzien der godsdienstige meeningen, 1
1 en niet alleen vrijheid van begrippen, gelük in de
‘ bestaande Grondwet is voorgeschreven, maar ook van _
belüdenis l); vrüheid voor allen en in alles. En zie-
, 1) Eerst; vrijheid van begrippen; nu: vrijheid van öelyelenis. Is de
J voortgang niet merkbaar?
i` e äï
. 1
__ 1,1 ë