HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 23

JPEG (Deze pagina), 649.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

lt i ë./C?
» ‘ J-- .3 s
Mi) JJ JN;
,1 strgdig is, zelfs met de eerste grondbeginselen van
` Gelgkheid, waarop de ware Vrgheid en Broederschap
zijn gebouwd" zoodat zelfs ,,door de erkentenis en
, openbare afkondiging dezer grondbeginselen in Nederland
1 de Kerk eem den Slaat reeds wezeiilgk afgeselieideii
« is" 1). Dat beginsel, eenmaal uitgesproken en geves-
tigd in onze Staatswetten, is nimmer wêer losgelaten.
; Velerlei wisselingen heeft het beleefd onder de opvol-
gende stroomingen van actie en reactie, en nu eens
j meer, dan eens minder moge het dientengevolge feitelgk
g zgn toegepast; maar het beginsel is gebleven, en zicht-
baar is het streven der volgende tgden om het meer
i en meer volledig`te verwezenlijken. In de Staatsrege­
ling van 1798 wordt in artikel 23 bepaald: ,,Elk
` kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zgnen
Eerdienst, deszelfs Bedienaren en Gestigten". Deze
äh bepaling moge in de werkelgkheid een doode letter
V gebleven zgn, daar reeds in 1801 de staatsregeling
i van ’98 voor eene nieuwe moest plaats maken, en
i het staatsbewind in het begin van het daaraanvolgend
jaar besloot ,,alles dienaangaande op den voorheen ge-
bruikelgken voet in te rigten" 2), zg bewijst toch ge-
, noegzaam, tot welk ultra-radicalisme men zich door
` het beginsel kon laten drgven. Terwgl in de Consti-
tutiewicte van 1814 nog bepaald geworden was, dat ,
i de souvereine Vost belgder zou zgn van het ,,Hervormd
1 -­_‘ I
E 1) t. z. p. bl. 26. V
2) IJPEU en DERMOUT: Gesch. d. Ned. Here. Kerk. IV bl. 2944. {
iz, ,,
l 1