HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 19

JPEG (Deze pagina), 597.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

ll fl? Y ‘
n
J
[ ' is
j traktementen, pensioenen en andere inkomsten ten
E behoeve van godsdienstige gezindheden of derzelver
i h leeraars. Het tweede lid van artikel 168 moet dus
al aanstonds vervallen." l) En daarnevcns - lieilüke
W eenstemmigheid! ­- artikel 20 van Het Program der
antirevolutionaire partü: ,,zij verklaart dat. .. ter be-
, vordering van een meer dan dusgenaamde 2) scheiding
j tusschen Staat en Kerk, de verplichting, uit art. 168
i der Grondwet voor de overheid voortvloeiende, na
j uitbetaling aan de rechthebbenden van het rechtens
verschuldigde, dient te worden opgeheven? Genoeg
j reeds om te doen zien, dat men van tegenovergestelde
zijde elkander ontmoeten kan op hetzelfde punt. Nu,
j dat spreekt van zelf, en men kan het ook laten gaan.
j Maar als men op dat ontmoetingspunt een vaan gaat
j ontrollen, waarop een leus te lezen staat, waar ieder-
een zich in kan vinden, omdat zij niets en alles zegt;
" en als die leus, met de eenzijdige gevolgtrekkingen,
die men er uit afleidt, in de openbare meening zich
l dreigt vast te zetten als axioma - zie, dan wordt
K het anders, en dan mag nog wel eens gevraagd worden,
wat men toch eigenlük bedoelt. Want ik geloof niet,
dat er tegenwoordig velen zouden kunnen gevonden
worden, die hardop durven zeggen, dat ze géén schei-
ding willen van Kerk en Staat, al beoordeel ik ook l j
niet de mogelgkheid, dat er meerderen zijn dan men j
1) T. a. p. bl. 25, 27.
2) Ik cursiveer.
• 4,