HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 18

JPEG (Deze pagina), 602.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

yil
I
J
12 ' `
van vergulde, of wil men liever verzilverde, pillen, ,
gesloten in een keurig, desnoods ook als spaarpot .
bruikbaar, doosje met het opschrift: scheiding van “
Kerk en Slaat. Immers daaromtrent zgn de vele
artsen het eens: daartoe moet het komen! Het staat
_ op het program van Dr. Betz zoo goed als van Dr.
Kuijper. Want, zoo wordt gezegd, daar schuilt, ,
zooal niet de eenige, dan toch zeker een voorname i
oorzaak der kwalen, waaraan wg lijden. Als Staat i
en Kerk maar gescheiden waren, beiden zouden er j
wèl bij varen, en men zou zien, dat de heilzame
werking van het geneesmiddel niet lang op zich zou
laten wachten!
Nu, dit is zeker: de voorstelling is wegslepend ge-
‘ noeg. Want even schoon als de belofte is, schünt
ook het geneesmiddel eenvoudig. Ik veroorloof mij
echter de vraag: is de diagnose wel juist? Hoe? Men vp
roept en vraagt allerwege: scheiding van Kerk en l
Staat! Maar ik meende, dat die bg ons bestond. O
ja, zoo wordt gezegd, in theorie en in beginsel, maar ij
in de werkelijkheid en volledig niet, en ziedaar juist
de groote oorzaak van onze kwaal. Ik zal niet te
veel citeeren. Hier is b. v. Dr. Betz. ,,Het beginsel
der scheiding van Staat en Kerk werd in het laatst
der vorige eeuw ook hier te lande in toepassing ge-
bracht. . . Het beginsel echter is niet gehandhaafd. .. _
Het beginsel der scheiding van Staat en Kerk vordert
natuurl§k" - hoe natuurlijk is dit natuurlü/c! -
,,dat de Staat een eind make aan het uitkeeren van
, ( _