HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 15

JPEG (Deze pagina), 626.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

_ _ _ IVKA __ x1___ ,,,,,.,,,,,,_,g;,..,.,,,;,,.......,......;......,.....`w­..-nm.;=:.;:..e:­4­m.=z·$:«<·:.===¤r­ïe¥:=rfS·<'£¥­­':­~”'ï'-‘£­"ï’·ï?4"ï»=.p
l v
t ~
‘ nl
9 X
6**. Het regeeringsvoorstel (waarin zonder twgfel ook
I- het gevoelen van .den minister HEEMSKERK, die nl
i» ook de voorzitter was van de commissie voor Grond- _
wetsherziening, is nedergelegd. Het wgkt van al
de vorigen af, ook van het voorstel der meerder- I
heid, daar het wel de 2‘*° alinea wil schrappen,
maar wel verre van iets te verbieden, integendeel, "
E blijkens de memorie van toelichting, de bedoeling
heeft, daaromtrent geheele vrijheid te laten.)
Ziedaar dus reeds zes verschillende voorstellen en .
W . adviezen uit den boezem der herzieningscommissie zelve, V
waarbij nog anderen zouden kunnen genoemd worden t,
van nog anderen kant. Voorloopig echter, zoo mag ·
met eenigen grond beweerd worden, kunnen wg het
met dat zestal doen, en meer dan moed, vermetelheid ‘i
zou het zgn, nog een zevende mgnerzgds er aan te
,_ willen toevoegen. Doch ook, wat mg betreft, ik heb t
geen voorstel, slechts een advies; en om, naar mgn
vooropgezet voornemen, niet voornamelijk polernisee­
‘· rend, maar eenvoudig thetisch te werk te gaan, zal
, ik de vrijheid nemen, mgn gevoelen ten deze voor te j
dragen en aan te bevelen door de ontwikkeling en H ‘
verdediging van het volgende viertal stellingen: W i
l, I. De scheiding tusschen Kerk en Staat
is bg ons te lande niet slechts in bc-
lk ginscl uitgesproken en voltrokken, maar
volledig een voldongen feit. jp
li, H. Het verleenen van subsidie door den
Staataan de godsdienstigegezindheden,
sl t
7% al
li fa