HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 12

JPEG (Deze pagina), 547.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

1
I
à
De volgende ,,beschouwingen" bedoelen geenszins
in de eerste plaats polemiek, al ligt het ook geheel
en al in den aard der zaak, dat het voordragen en
verdedigen van een eigen zienswüze ook de bestrüding
van tegenovergestelde meeningen en beweeringen ten il
gevolge moet hebben. Voornamelijk, ja eigenlijk uit-
sluitend, bedoelen ze een toctichting van het vraagstuk,
dat door de voorgenomen Grondwetsherziening bij ver-
nieuwing en met aandrang is aan de orde gesteld.
Voor het oogenblik moge niemand nog met eenige
zekerheid kunnen zeggen, of van die Grondwetsher­ Q
ziening vooreerst iets komen zal, al dan niet; het t
verandert niets aan de belangrijkheid van het onder- l
werp op zich zelf, al zou de bespreking er van op dit ‘
oogenblik veel van hare actualiteit verliezen, bijaldien
het voorgenomen reuzenwerk voorloopig verzonk in den
afgrond der politieke kansrekening.
Toch, ook in dat geval -­ uitstel is geen afstel.
Van zoo verschillende züden is er reeds en wordt er
telkens bij herhaling aangedrongen op verandering van
hetgeen art. 168 onzer Grondwet bepaalt, dat de
urgentie van deze zaak in ieder geval enkel en alleen
een kwestie van tijd is, en dat een woord van toelichting
l
l i
l 9*
i
gg $,4 I