HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 650.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.09 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

jl

. ­­ 7 ­­
gen; onwillekeurig maakt zich een gevoel van medelü­
· den van ons meester, als wü onze aandacht aan die
{ kinderen wijden; maar de practijk leert tevens, dat die-
zelfde kinderen, die nooit iets goeds gezien en gehoord
j hebben, ongevoelig zijn voor goede woorden en ver-
. maningen, omdat ze er de waarde niet van kennen en
i niet tot hun plicht zijn te brengen, dan door straf en
‘ zelfs door zeer strenge straf. Als men dan nagaat, dat
" , de grondslag voor alle verbetering is ,,tachz"’, dan zal
men moeten erkennen, dat handhaving daarvan, door
elk geoorloofd middel, plicht is van hem, die geroepen
is, om de ,,verwaarloosde" ondeugende kinderen van
ons land" tot brave, godvreezende en bruikbare leden
der Maatschappij te vormen.
Tucht is de ziel van de toekomst der kinderen; zon-
der begrip van tucht, kan men gerust zeggen: geen
toekomst of een zeer ongelukkige. De philantroop,
n.l. de weeke, de ziekelijke philantroop zal zeggen,
j, waar die tucht zóó op den voorgrond treedt, daar kan
_ het niet anders of zachte en liefderijke behandeling is
uitgesloten en bovendien, men kan een kind het kwade
af- en het goede aanleeren, zonder de toepassing van die
eeuwige tucht. Maar de gezonde philantroop, die
de belangen van het individu werkelük wil bevor-
deren, tegelük met die van den Staat, houdt rekening
met de omstandigheid, dat het kind, ’t welk veroordeeld
is tot gevangenisstraf of tot opsluiting in een huis van
opvoeding en verbetering, in den regel mist, wat een
mensch tot sieraad strekt, n. 1. een goed geweten, een
liefdevol hart en gevoel, die teedere snaar , wier trillingen
het menschelijk hart aansporen tot het goede. Met zulk
p een kan men niet spreken, en kon men het, dit zou niet