HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 621.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.09 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

l .
x jl

,. 5 ...
onderscheids was misdaan. Beiden hebben dus misdre­
ven, beiden zijn schuldig en beiden moeten verbeterd ·_
en opgevoed worden om hen voor meer kwaad te {
behoeden. - Waar wü dus spreken van gevangenis-
sen voor jeugdige veroordeelden, daar bedoelen wij r
tevens de huizen van verbetering en opvoeding, ter- r
wijl hü, die met het interieure van de zaak bekend is,
het mij zal toestemmen, dat het herbergen van beide `
onder één dak, nog niet getuigt van zulk een schreeu- I
wende onrechtvaardigheid als sommigen meenen.
Wanneer wü oordeelen willen over de behandeling,
die deze jeugdige deugnieten moeten ondergaan, in
` verband met het doel waarvoor zü zijn opgezonden,
dan is het noodzakelijk niet alleen rekening te houden
met hun persoon, maar tevens met hunne ouders en
als men dat doet, dan zal men wel als regel willen
aannemen, dat men te doen heeft met verwaarloosde
en verdierlijkte wezens; dan zal men moeten bekennen,
dat humanisme en philantropie maar in zeer geringe ai
mate kunnen worden toegepast om goede resultaten te
verkrügen en dat strenge, zeer gestrenge maatregelen
het meest kunnen strekken tot bevordering van het
geluk der aan den Staat toevertrouwde kinderen, zoo-
wel als van de belangen der Maatschappü.
De kinderen toch, die reeds op zulk een jeugdigen
leeftijd in handen van den rechter vallen, zijn veelal
van ouders, die of bekend staan als dronkaards, of
zelf meermalen gevonnisd zijn, of zich niets om de
opvoeding hunner kinderen bekommeren, ja zelfs zijn
er bü , die hunne kinderen exploiteeren, door hen uit
te zenden met last om te bedelen, te stelen of onzede-
lijk te zijn. ­- Zeer zeker zijn die kinderen te bekla­ j